.RU

Қысқа мерзімді курс тыңдаушыларының кәсіби құзіреттілік деңгейлерін бағалау бойынша әдістемелік ұсыныс

Дата13.06.2017өлшемі287.78 Kb.
Қысқа мерзімді курс тыңдаушыларының кәсіби құзіреттілік деңгейлерін бағалау бойынша әдістемелік ұсыныс
Құрастырушы К.Қ.Кулесова
Заманауи әлеуметтік-экономикалық жағдайда педагогтардың оқу әрекеттерін оңтайландыру объективті түрде бірінші кезекке жылжиды. Педагогикалық қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру және қайта даярлау мәселесін шешпей, заманауи дамыған экономика қажеттіліктеріне сәйкес білім беру сапасының мектеп бітірушілердің дайындығын қамтамасыз ету, жалпы білім беру жүйесін жаңарту мүмкін емес.

Қосымша кәсіби педагогикалық білім берудің заманауи жүйесінің мақсаттарын төмендегідей белгілеуге болады:

1. Педагогикалық кадрлардың кәсіби құзіреттіліктерінің деңгейлерін олардың қызметтерінің дамытушы мазмұнына сәйкес арттыру.

2. Мұғалім бойында жекке тұлғалық, кәсіби және әлеуметтік даму субъектісінің қасиеттерін қалыптастыру.

3. Педагогтардың өздерінің кәсіби біліктіліктерінің деңгейлерін көтеруге жеке жауапкершіліктерін арттыру, педагогтың оқу қызметіне тұлғалық мәнді бағытталуы, білім беру сұраныстарын жетілдіру, олардың қажеттілік-уәждік аясын дамыту.

4. Біліктілікті арттыру жүйесінде білім беру қызметкерінің тұтынушы ғана емес, сонымен қатар білім беру қызметінің өндірушісінің ролінде қатысуы үшін қолайлы жағдай жасау.

Заманауи өзгеріп отырған әлемде білім беру жүйесінің алдында тұрған негізігі міндеттердің бірі өз қабілеттері мен мүмкіндіктеріне сәйкес тиімді, дәл және жауапты шешім қабылдаушы, саналы, әрекет етуші өз бетінше дамудың жеке траекториясын таңдаушы адамның дайындығына қайта бағдарлау болып табылады.

Бағалау формалары өнімге бағытталған, өз бетінше ұйымдастыру мен жауапкершіліксіз оқу әрекетінің нәтижесі мүмкін емес.

Кәсіби құзіреттілікті белгілеудің әрекетті механизмі - «Портфолио». Бағалаудың осындай тәсілі оларға материалдық және моральдық кепілдік беретін, өз біліктері мен құзіреттіліктерін жетілдіруге бағытталған, өзінің білім және өмірлік траекториясын тиімді құру мүмкіндігі мен құқығын алған азаматтың қажеттілігіне бағдар анық байқалатын «Өмір бойы оқу» жаңа стратегиясына барынша сәйкес келеді.

Білім қызметкерлерінің кәсіби қайта даярлау және біліктілікті арттыру курстарында ұйымдастырылатын оқу үрдісінің Портфолиосы біліктілікті арттыру курстарында оқыту үрдісінің нәтижесін және оның барысын жүйелендіру мен жинақтау нұсқаларының бірін көрсетеді.

Тыңдаушының портфолиосы педагогқа көмек көрсету үшін құрылады:

- оқыту үрдісін дәріс және семинар сабақтарын өткізу уақытында да, тапсырма мен өз бетінше жұмысты орындау уақытын да толық белгілеу;

- оқылған материалға сүйене отырып қорытынды жұмысты сапалы дайындау;

- педагогикалық қызмет үрдісінде әрі қарай оқытудың бар үрдісін қалпына келтіру және оның материалдарын өзінің күнделікті жұмысында пайдалану.Портфолионың мақсаты  педагогтардың шығармашылық бастамаларын дамыту, педагогикалық еңбектің өнімділігі мен кәсібилігін, құзіреттілікті өсуін ынталандыру болып табылады.

Портфолионы жүргізу біліктілікті арттыру курстарының әр тыңдаушысы үшін міндетті, өйткені ол ресми құжат болып табылады және курсты өту барысында тыңдаушымен қорғалатын бітіруші аттестациялық жұмысты көрсетеді.

Педагогтың кәсіби деңгейі белгілі бір қиындықты кәсіби міндеттерді шешу қабілеттіліктері мен біліктіліктері, білімдері кешенін анықтайды.

Курс тыңдаушысының портфолиосының нақты сипаттамасы мұғалімнің әрекетіне және оның нәтижелеріне сыртқы сараптаманы жеңілдететін құрал болып қана табылмайды, сонымен қатар мұғалім үшін рефлексия мен өзін-өзі бағалау мүмкіндігін қамтамасыз етеді, ең бастысы жобалауға және оның кезеңдерін, міндеттерін, оны іске асырудың түрлерін бақылауға мүмкіндік беретін кәсіби өсуді қолдайтын құрал.Портфолиомен жұмысты бағалаудың критерийлері:

1.   Өзіне мониторинг жүргізудің жүйелілігі мен тұрақтылығы.


2.    Нақтылық пен объективтілік.

3. Материалдың жаңалығы.


4.    Автордың өзін-өзі жетілдіруіне мақсаттылығы.
5. Материалдардың құрылымдылығы, барлық жазбаша түсініктемелердің

қисындылығы мен қысқалығы.

6.    Көркемдеудің ұқыптылығы мен эстетикалығы.
7. Ұсынылған материалдардың тұтастығы, тақырыптық аяқталушылығы.
8.    Жұмыс нәтижесінің көрнектілігі.
9.    Технологиялығы.

10. Практикалық бағыттылығы

Портфолионың құрылымы біліктілікті арттыру жүзеге асырылатын оқу бағдарламасының құрылымына сәйкес келеді (сондай блокты-модульдік сипатта).
Курс тыңдаушыларының портфолиосының мүмкін тараулары:

Тарау I. Тыңдаушы туралы жалпы мәліметтер. Бұл тарауда педагог туралы жалпы мәліметтер түйіндеме түрінде ресімделеді. 2 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімде кәсіби даму жоспары әзірленеді. Бұл тарауға мұғалімнің әр түрлі саладағы жетістіктерін сипаттайтын материалдар енеді және педагогтың жеке дамуы үрдісі туралы пікір айтуға мүмкіндік береді.

II тарау. Кіріс және шығыс диагностикасы. Тыңдаушы әр ұсынылған модульге педагогтың кәсіби құзіреттілік деңгейін объективті бағалайтын бірқатар тест тапсырмаларын орындау қажет. Педагогтар жауаптарын тексергеннен кейін кіріс диагностикасының нәтижелеріне өзін-өзі талдау жүргізіледі, IV тарауда нақты ұсынылатын өзіндік білім жетілдіру бойынша жұмыс бағыттарын анықтайды.

III тарау. Курс тыңдаушысының жұмыс дәптері. Бұл тарауда іштей оқу барысында оқу-тақырыптық жоспарды орындау үрдісін белгілеу (жалпылама) қажет. Оқу пәнін игеру үрдісі белгіленеді, анықталатын ақпарат толық жазылады, тыңдаушы оқылатын материалға өз қатынасын білдіреді, туындаған мәселелерді т.б. қалыптастырады.

Бұл тарауда принципті түрде, оқытушылармен күндізгі сесссия уақытында оқылатын, «үй тапсырмасында» орындалған материалдар ғана емес, сонымен қатар педагогтың оқытушы тапсырмасы бойынша өз бетінше өз бастамасы бойынша оқығаны маңызды.

Берілген тараудың материалдары аттесталатын педагогтың белгілі бір мерзімге оқу әрекетінің нәтижелерінің динамикасы туралы ұсынысты беруі тиіс.

IVтарау. Курс тыңдаушысының шығармашылық дәптері. Тыңдаушыға бұл тарауда өз бастамасымен және өз бетінше атқарған әрекетін белгілеу, мысалы, оқылған құралдар мен ғылыми баспалардың анннотациялары, әдістемелік журналдардан мақалалар, өткізілген зерттеулер мен олардың нәтижелеріне талдау, социологиялық сұраулар т.б. ұсынылады. Өзінің авторлық бағдарламасының мәтіндері де, әдістемелік материалдар және басқа оқылған материал негізінде құрастырылған, сондай-ақ оқытушылардан, курс тыңдаушыларынан немесе басқа да дереккөздерден алынған мәтіндер жүйеленеді. (нақты көздерді көрсетумен).

Бұл тарауда өткізілген зерттеудің бастапқы материалдары және алынған нәтижелер туралы есептерін жинау, кәсіби қайта даярлаудың аталған курсының материалдарын пайдаланумен тыңдаушылардың практикалық әрекеттері туралы пікірлерді жүйелеу қажет.

Осылайша, бұл тарауда педагогтың кәсібилігі туралы растайтын әдістемелік материалдар орналастырылады.

Vтарау. Курстан кейінгі кезеңге өз бетінше жұмысқа арналған тапсырмаларды орындау. Бұл тарауда курс тыңдаушыларына жеке жоспар бойынша оқытушылардың курс уақытында берген инновация, әдістеме және технологияны енгізу бойынша ұсынылған тапсырмаларды орындау нәтижелері белгіленеді және жүйеленеді.

VIтарау. Қосымшалар. Тарауға оқушылардың пән бойынша орындаған шығармашылық жұмыстары, рефераттары, оқу-зерттеу жұмыстары, жобаларының тізімдері енеді; олимпиада, байқау, жарыстар, интелектуалды ойындар және т.б. жеңімпаздардың тізімдері; сыныптан тыс іс-шара сценарийі, өткізілген іс-шара жазылған бейнетаспа және фотосуреттер (көрмелер, пәндік саяхаттар, КТК (КВН) брейн-рингтер және т.б.); үйірмелер мен факультативтер бағдарламалары; басқа құжаттар.

VII тарау. Тыңдаушының қорытынды бағалау парағы. Бұл тарауда беріледі портфолиоға пікірлері мен рецензиялар және жетістікті іске асыруды растайтын ресми құжат беріледі (немесе оның көшірмесі).

Қорытынды бағалау парағын куратор бағалау парағының әр тарауынан алынған мәліметтер негізінде толтырылады.

Портфолионың әр тарауы әр түрлі модульдер аясында тыңдаушылардың әрекеттерінің нәтижелерінен шыға отырып бағалау критерийлеріне сәйкес бағаланады. Жинақталған балдар қосылады. Егер тыңдаушы жіберілетін төменгі балл санын жинаса, онда жұмыс қорғауға жіберіледі.
Тыңдаушы өзінің шығармашылық дәптеріне енгізе алатын шығармашылық жұмыстардың кейбір түрлері (IVтарау):

Түсіндірме (Аннотированный) каталог тыңдаушыны қызықтыратын тақырыптар бойынша құрастырылады және мәлімет алынатын көзге қысқаша талдаудан тұрады. Түсіндірме каталогтың құрылысы төмендегідей болуы мүмкін:

- мақаланың, құралдың, электронды ресурстың шығыс мәліметтері;


- кілтті сөздер;
- қысқаша аннотация.

Өздігінен білім алуға арналған әдебиеттер тізімі, сандық ресурстар коллекциясы. Әдебиеттер тізімі МемСТ 7.1-84 «Құжаттардың

библиографиялық сипаттамасы: жалпы талаптар және құрастыру ережесі» талаптарына сәйкес келтіріледі. Әр дереккөз қатаң түрде оның алфавиттік тәртіптегі атауына сәйкес көрсетіледі және нөмірленеді. Тізімге портфолио авторын тікелей қызықтырған жұмыстар ғана енгізіледі.Өз бетінше білім алу жоспарын кесте түрінде атауымен көрсетуге болады: тақырыбы; дереккөзі; орындалған күні; орындалуы туралы белгі; ескертулер.

Өздігінен білім алуға арналған тақырыптар кіріс диагностикасының нәтижелері бойынша анықталады немесе педагогтың жұмыс істеп жатқан мәселесінен таңдалады. Бұл тыңдаушы жұмыс істейтін нақты білім беру ұйымдарына арналған өзекті тақырыптар болуы мүмкін.

Бір тақырыпқа тыңдаушы зерттеуге жоспарлаған іріктелген бірнеше ғылыми көздер болуы мүмкін. Қандай да бір тақырыпты зерттеудің шамамен алғандағы күндері белгіленеді де, содан кейін жоспарланған жұмыстың орындалуы туралы белгі қойылады. «Ескертулер» графасында педагогты не ерекше қызықтырғаны, егер тақырып немесе дереккөздер орындалмаса, себебі көрсетіліп белгіленеді.Тезаурус – бұл лексикалық бірліктер арасындағы семантикалық қатынас көрсетілген идеографиялық сөздік. Тезаурус бейтаныс терминнің мағынасын анықтауға мүмкіндік береді, қарастырылатын нәрсені нақтылайды, сонымен қатар тыңдаушы үшін өзекті тақырып (тақырыптар) бойынша құрастырылады. Тезаурсты кесте түрінде беруге де болады.

Диагностикалық және үйрететін әдістер Т.Г.Браженің басшылығымен әзірленген, педагогтардың кәсіби құзіреттіліктерін диагностикалаудың тиімді формаларының бірі болып табылады.
Барлық тапсырмалардың басты принципі – оқыту үрдісінде тікелей практикалық қолдануға бағыттылығы. Оларды сонымен қатар педагогтың практикалық әрекетінде оқытуда жоғары нәтиже алу үшін маңызды жаңғыртатын әртүрлі түрлерін, міндеттердің типтерінің әртүрлілігі сипаттайды. Педагогқа ұсынылған тапсырмаларды орындау өз әрекетін түсінуінің, жаңа деңгейге көтерілуіне және оны жетілдіруге мүмкіндік береді, өйткені тапсырмалардың диагностикалық және өзін-өзі диагностикалау функциясы педагогтың өз біліктілігін көтеруге, кәсіби құзіреттілігінің деңгейін сезінуінің маңызды элементі екендігін көрсетеді.

Реферат – тақырып бойынша ғылыми еңбектердің, әдебиеттер мазмұнын жазбаша түрде қысқаша баяндау. Бұл автордың зерттеген мәселесінің мәнін ашып, әр түрлі көзқарасын, сонымен қатар оған өзінің де көзқарасын келтіретін өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмысы. Рефераттың тақырыбын педагогтың өзі анықтайды. Рефераттың тақырыбын таңдамас бұрын автор өз қызығушылығын, ол қандай мәселе бойынша жұмыс істегісі және оны біршама терең зерттегісі келетінін анықтауы тиіс.

Озық тәжірибені зерттеу және жинақтау психолого-педагогикалық әдебиетте педагогтың жетістігін анықтау мен насихаттауға бағытталған кез келген зерттеудің ажырамас құрамды бөлігі ретінде, әдіс ретінде және зерттеудің ерекше түрі есебінде қарастырылады.

Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу аналитикалық сипатта және ақпаратты жинау, оны құрамды элементтерге бөлу үрдісін, оларды педагогикалық тиімділік тұрғысынан бағалауды, тұтас педагогикалық тәжірибеде әрбір бөлініп алынған элементтің функциясын анықтауды көрсетеді.

Озық тәжірибені жинақтау құбылыстар мен қарсылықтар арасындағы байланысты ашатын жеке факторлар мен құбылыстардың талдауын келтірген қорытынды ретінде педагогтың зерттеуін шешуге бағытталған қорытындыларды болжайды. Зерттеу объектісі қандай да бір өзекті мәселе болуы мүмкін.

«Топтық презентация» жанрында жұмыс қорғауға ұсынылуы мүмкін. «Топтық презентация» жанрын таңдаған топ бірыңғай тақырып негізінде қалыптасады.

Практикалық бағытталған жоба белгілі бір мәселені іс жүзінде жағымды маңызды нәтижеге бағытталған арнайы түрде ресімделген толық әзірлемені көрсетеді. (немесе оның шешімінің технологиясын).

Практикалық бағытталған жобаны іске асыра отырып, педагог кәсіби қызметтің келесі түлерін жүзеге асыра алады (барлығын немесе кейбіреуін):

– оқытушылық;


– өндірістік-технологиялық;
– әдістемелік;
– ғылыми-зерттеу;
– әлеуметтік-педагогикалық және (немесе) тәрбиелік;
– ұйымдастырушылық-басқарушылық;
– мәдени-ағартушылық;
– түзету-дамытушылық.

Практико-бағытталған жобаның түпкі ойы (мақсаттар мен міндеттерде көрсетілген) қорғау сәтіне жобаны іске асыру мүмкіндігін қарастырды (ең болмаса алдын ала нәтиже деңгейінде). Диагностикалық қойылған мақсатты айқын тұжырымдау түрінде болжамды нәтижелерді ұсыну нұсқасы болуы да мүмкін.

Бар бағдарламалардың негізгі мақсаттарын сақтаумен құрылған авторлық бағдарламалар шығармашылық қайта өңдеуге және олардың мазмұнын бейімдеуге, балалар ұжымының мынадай ерекшеліктеріне бағытталған болуы мүмкін:

– балалардың психолого-физиологиялық дамуының белгілі бір деңгейі (арнайы түзеу сыныптары, дарынды балаларға арналған сыныптар және т.б.);

– бейінді білім алуға бағыттау (бейінді сыныптар, халықтық қолөнер мектебі және т.б.);

– өмір сүрудің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлары (балалар үйі, мектеп- интернат, медициналық мекеме, тәрбиелеу колониясы және т.с.с.);

– этномәдени қатыстылық (ұлттық мектеп, ата-аналарының конфессиялық артықшылығы және т.с.с.);

– жыныстық принцип бойынша дифференциация (әйелдер гимназиясы, кәсіби лицейлер және т.б.) және басқалары.

Авторлық бағдарлама ҚР «Білім туралы» Заңында баяндалған және топтың жас ерекшеліктеріне сәйкес балаларға арналған санитарлық-гигиеналық нормалардың талаптарына сәйкес болуы тиіс (СанПиН).

Педагогикалық технология. Технологияны сипаттау оны жаңғыртуды мүмкін ететін оның барлық негізгі сипаттамасының бекіту түрі болып табылады. Концепцуалды бөлік (инновациялық), альтернативтік, гуманизм және демократизм, заманауилық, жаңалық позициясында қарастырылады. Технология аясында білім беру мазмұны жалпы орта білім берудің заманауи теориясы позициясынан, жүйелілік принципінен, дамыту оқыту идеялары мен әлеуметтік тапсырыс тұрғысынан қарастырылады.

Процессуалды сипаттамада бәрінен бұрын мақсаттылық және жеке элементтердің оңтайлылығы, барлық әдістемелік құралдардың кешенділігі, басқарушылық, білім беру мазмұнының және оқушылардың контингентіне адаекваттылық анықталады.

Бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету ғылымилық, технологиялық, жеткілікті толықтылықты және шынайы жүзеге асыру талаптарын қанағаттандыруы тиіс.


Педагогикалық технологияны бағалаудың басты критерийлері оның тиімділігі мен нәтижелілігі болып табылады. Осы талаптарды орындау педагогқа, оқушыға және қоғамдық-ата-ана контингенті қосымшасында қарастырылады. Элективті курс бағдарламалары (бейінді оқу аясында) немесе таңдау бойынша курс (бейінге алдын ала дайындық аясында). Бейінді оқытуды енгізу аясында білім берудің жаңа мазмұнын қалыптастыру, оның вариативтілігін қамтамасыз ету болжанады. Берілген өзгерістер элективті курстар әзірлемесі есебінен жетеді. 10-11 сыныптарда элективті курстар – мектептің жоғарғы баспалдағында бейінді оқыту құрамына енетін оқушылардың таңдауы бойынша міндетті курстар. Бейін құрамына кіретін элективті курстар саны оқушы таңдауға міндетті курстар санынан асуы тиіс.

Бейінге алдын ала дайындық кезеңінде элективті курстар (таңдау бойынша курстар) жоғарғы сыныптарда бейінді оқытуды дұрыс таңдау жасауға көмектесуге,тоғызыншы сынып оқушыларында бір пін бойынша туындаған қызығушылықты қолдауға танылған.

Оқушыларға ұсынатын таңдау бойынша бұл міндетті курстар олардың сұраныстарын қанағаттандырып қана қоймай, белгілі бір салада танымдық әрекет қабілеттерін дамытуы тиіс, әр оқушының мүмкіндігін тексеріп, қызығушылығы қаншалықты екенін анықтайды. Сондықтан бейіналды дайындық кезеңінде көптеген курстар дамытушылық, әрекетті дамытушылық бағыта болуы тиіс.
Педагогикалық зерттеу.

Зерттеудің екі мақсаты бар:

1.    Жаңа қатынастарды, өзара байланыстарды, мәліметтерді анықтау, белгілеу, олар соңғы нәтиже ретінде қарастырылмауы да мүмкін, бірақ бірқатар шешілмеген мәселелерге жауап беруге мүмкіндік береді. Теориялық зерттеу негізінде жасалған қорытындылар соңғы қорытынды деп қарастыруға болмайды.

2.    Белгілі фактілерді немесе теориялық қағидаларды тексеру және растау. Мәліметтерді тексеру – бұл нәтижелердің ғылыми негіздемелігі мен шын екендігінің даусыз шарты.

Педагогтың оқу әрекетін бағалау түрі ретінде біліктілікті арттыру практикасына портфолионы енгізу мүмкіндік береді:

- білім беру саласындағы жедел өзгерістерге теңбе-тең және жеңіл елеу механизмін жүргізуге, мектептердің, мектеп командасының және педагогтардыңөзекті сұраныстардан қалып қоюын жояды;

- жалпы білім беру жүйесінің қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және кәсіби қайта даярлау жүйесінің жабықтығын жою және ұсынылатын білім беру қызметінің сапасына тұтынушылардың ықпалының тиімді механизмін жасап шығару;

- білім беру мазмұнына білім, білік, дағды тәсіліне бағытталған біліктілікті арттыру және кәсіби қайта даярлаудың типтік бағдарламаларының, сонымен қатар оларды игерудің дамытушы кәсіби әрекеттер міндеттерін тиімді шешуді игеруге мүмкіндік бермейтін дәстүрлі әдістер мен түрлерін басымдылығын жою;

- қосымша кәсіби педагогикалық білімді даралауды қамтамасыз ету үшін механизмдер әзірлеу;

- кадрларды дайындау тиімділігін арттыру үшін білім беру көшбасшылары болып табылатын басшы-практиктер және педагогтардың инновациялық әлеуетін тиімді пайдалану механизмі жүйесінде енгізу;

- кәсіби дайындық пен біліктілікті арттырудың сәйкес байланысын қамтамасыз ету.

Литература

1.    Голуб, Г. Портфолио в системе педагогической диагностики / Г. Голуб // Школьные технологии. – 2005. — № 2-4.
2.    Калмыкова, И. Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития личности / И. Калмыкова // Образование в современной школе. – 2002. — № 5. – С.23.
3.    Лизинский, М. Портфолио как учет и портфолио как средство воспитания / М. Лизинский // Зам. директора по воспитательной работе. – 2005. — № 3. — С.87.
4.    Лобода, Ю. Метод портфолио как метод оценивания результатов обу-чения / Ю. Лобода // Педдиагностика. – 2005. — № 4. — С.71.
5.    Новикова, Т. Анализ разработки портфолио на основе зарубежного опыта. / Т. Новикова — М. : АПК и ПРО, 2003.
6.    Прутченков, А. Ролевая игра «Портфолио», или папка личных достижений ученика / А. Прутченков // Методист. – 2005. — N2. — С.11
7.    Прутченков, А. Типичные ошибки и затруднения при формировании портфолио в практике российской школы / А. Прутченков // Методист. – 2005. — N6. — С.33.
8.    Сулейманова, З. Портфолио учителя / З. Сулейманова // Зам. Директора по воспитательной работе. – 2005. — N3. — С.8.
9.    Федотова, Е. Зарубежный опыт использования портфолио / Е. Федотова // Методист. – 2005. — N5. — С.27.
10.    Функциональные обязанности участников образовательного процесса при внедрении в практику портфолио как метода оценивания // Практика административной работы в школе. – 2005. — N5. — С.20.

Методическая рекомендация по оцениванию уровня профессиональной компетенции слушателя краткосрочных курсов
Составитель Кулесова К.К.
В современных социально-экономических условиях задача оптимизации учебной деятельности педагога объективно выдвигается на первый план. Не решив проблему переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, невозможно модернизировать систему общего образования, обеспечить подготовку выпускников школ, качество образования которых будет соответствовать потребностям современной развивающейся экономики.

Цели современной системы дополнительного профессионального педагогического образования можно обозначить следующим образом:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров в соответствии с развивающимся содержанием их деятельности.

2. Формирование в учителе качеств субъекта собственного личностного, профессионального и социального развития.

3. Повышение личной ответственности педагогов за уровень своей профессиональной квалификации, ориентированность на личностный смысл учебной деятельности педагога, совершенствование образовательных запросов, развитие их потребностно-мотивационной сферы.

4. Создание благоприятных условий для участия работника образования в системе повышения квалификации не только в роли потребителя, но и в роли производителя образовательных услуг.

Одной из основных задач, стоящих перед системой образовании, является переориентация на подготовку человека, самостоятельно выбирающего индивидуальную траекторию развития в соответствии со своими способностями и возможностями, ответственно принимающего решения и точно, эффективно, разумно действующего в современном меняющемся мире.

Формы оценивания ориентированы на продукт, результат учебной деятельности и включает самооценивание, без которого невозможны самостоятельная организация и ответственность.

Действенным механизмом фиксирования профессиональных компетенций является «Портфолио». Именно такой подход к оцениванию максимально соответствует новой стратегии «Обучение в течение всей жизни», в которой четко прослеживается ориентация на потребности граждан, получающих права и возможности рационально выстраивать собственную образовательную и жизненную траекторию, направленную на совершенствование своих умений и компетенций, гарантирующую им материальное и моральное.Портфолио учебного процесса, организуемого на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования

представляет собой один из вариантов сбора и систематизации хода и результатов процесса обучения на курсах повышения квалификации.


Портфолио слушателя, создается для того, чтобы помочь педагогу:

- фиксировать весь процесс обучения, как во время проведения лекционных и семинарских занятий, так и во время выполнения заданий и самостоятельной работы;

- качественно подготовить выпускную работу с опорой на изученные материалы;

- в дальнейшем в процессе педагогической деятельности восстановить весь процесс обучения и использовать его материалы в своей повседневной практике.Целью портфолио является стимулирование роста компетентности, профессионализма и продуктивности педагогического труда, развитие творческой инициативы педагогов.

Ведение портфолио является обязательным для каждого слушателя курсов повышения квалификации, так как он является официальным документом и представляет собой выпускную аттестационную работу, защищаемую слушателем по прохождении курсов.

Профессиональный уровень педагога определяется комплексом знаний, умений и способностей решать профессиональные задачи определенной сложности.

Существенными характеристиками портфолио слушателя курсов является то, что он служит не только инструментом, облегчающим внешнюю экспертизу деятельности учителя и её результатов, но и обеспечивает для учителя возможность рефлексии  и самооценки, а главное служит средством, поддерживающим профессиональный рост, позволяющим проектировать и контролировать его этапы, задачи, формы их реализации.Критерии оценивания работы с портфолио:

1.    Системность и регулятивность самомониторинга.
2.    Достоверность и объективность.

3. Новизна материала

4.     Нацеленность автора на самосовершенствование.
5. Структуризация материалов, логичность и лаконичность всех

письменных пояснений.
6.    Аккуратность и эстетичность оформления.
7. Целостность, тематическая завершенность представленных материалов.
8.    Наглядность результатов работы.
9.    Технологичность.

10. Практическая нпаравленность.

Структура портфолио совпадает со структурой учебной программы, по которой осуществляется повышение квалификации (имеет такой же блочно-модульный характер).

Возможные разделы портфолио слушателя курсов:

Раздел I. Общие сведения о слушателе. В этом разделе представляются общие сведения о педагоге, которые оформляются в виде резюме. Разрабатывается план профессионального развития на срок от 2 до 3 лет. Данный раздел включает материалы, отражающие достижения учителя в различных областях и позволяет судить о процессе индивидуального развития педагога.

Раздел II. Входная и выходная диагностика. В каждом предлагаемом модуле слушателю необходимо выполнить ряд тестовых заданий, которые позволят объективно оценить уровень профессиональной компетентности педагога. После проверки ответов педагогами проводится самоанализ результатов входной диагностики, определяются направления работы по самообразованию, которые подробно будут представлены в Разделе IV.

Раздел III. Рабочая тетрадь слушателя курсов. В этом разделе необходимо фиксировать (обобщенно) процесс выполнения учебно-тематического плана в ходе очного обучения. Фиксируется процесс освоения учебных дисциплин, детально записывается получаемая информация, слушатель выражает свое отношение к изучаемому материалу, формулирует возникающие вопросы и т.п.

Принципиально важно, чтобы в данном разделе были представлены не только материалы, изучаемые во время очных сессий с преподавателями, выполненные «домашние задания», но и все то, что педагог изучил самостоятельно как по заданию преподавателя, так и по собственной инициативе.

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов учебной деятельности аттестуемого педагога за определенный период.

Раздел IV. Творческая тетрадь слушателя курсов. В данном разделе слушателю предлагается фиксировать ту деятельность, которая предпринимается им инициативно и самостоятельно, например, аннотации прочитанных пособий и научных изданий, статей в методических журналах, проведенные исследования и анализ их результатов, социологические опросы и т.д. Систематизируются тексты как своих авторских программ, методических материалов и прочее, составленных на основе изученного материала, так и заимствованных у преподавателей, слушателей курсов или в иных источниках (с указанием самого источника).

В данном разделе следует собирать первичные материалы проведенных исследований и отчеты о полученных результатах, систематизировать отзывы о практической деятельности слушателя с использованием материалов данного курса профессиональной переподготовки.

Таким образом, в этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие о профессионализме педагога.

Раздел V. Выполнение плана работы в послекурсовой период. В этом разделе фиксируются и систематизируются результаты выполнения тех заданий, которые предлагаются для слушателей по индивидуальному плану внедрения инноваций, методик и технологий, полученных во время курсов.

Раздел VI. Приложения. В раздел могут входить списки творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, выполненных учащимися по предмету; списки победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и др.; сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты с записью проведенных мероприятий (выставки, предметные экскурсии, КВН, брейн-ринги и т. п.); программы работы кружков и факультативов; другие документы.

Раздел VII. Итоговый оценочный лист слушателя. В этом разделе представляются отзывы и рецензии на портфолио и официальный документ, подтверждающий его успешную реализацию (или его копия).

Итоговый оценочный лист заполняется куратором на основе данных, полученных из оценочных листов каждого раздела.


Каждый из разделов портфолио оценивается исходя из результатов деятельности слушателя в рамках разных модулей в соотвествии с критериями оценивания. Набранные баллы суммируются. Если слушателем набрано минимально допустимое количество баллов, то работа допускается к защите.

Некоторые формы творческих работ, которые слушатель может включить в свою творческую тетрадь (раздел IV):

Аннотированный каталог составляется по интересующим слушателя темам и представляет собой краткий анализ источника. Структура аннотированного каталога может быть следующей:

- выходные данные статьи, пособия, электронного ресурса;


- ключевые слова;
- краткая аннотация.

Список литературы для самообразования, коллекция цифровых ресурсов. Списки литературы приводятся в соответствии с требованием ГОСТа 7.1-84 «Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления». Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием в алфавитном порядке и нумеруется. В список вносятся только те работы, которые непосредственно заинтересовали автора портфолио.

План самообразования возможно представить в виде таблицы с заголовками: тема; источник; даты выполнения; отметка о выполнении; примечания.

Темы для самообразования определяются по результатам входной диагностики или выбираются слушателем исходя из той проблемы, над которой работает педагог. Возможно, это будут темы, актуальные для конкретной организации образования, в котором работает слушатель.

К одной теме может быть подобрано несколько научных источников, которые слушатель планирует изучить. Проставляются примерные даты изучения той или иной темы, а после делаются отметки о выполнении запланированной работы. В графе «Примечания» отмечается, что особо заинтересовало педагога, а если тема или источник не отработаны, то указывается причина.

Тезаурус – это идеографический словарь, в котором показаны семантические отношения между лексическими единицами. Тезаурус позволяет установить смысл незнакомого термина, уточнить предмет рассмотрения, составляется также по теме (темам) актуальным для слушателя. Также возможно представление тезауруса в табличной форме.

Диагностические и обучающие методики, разработанные под руководством Т.Г. Браже, являются одной из эффективных форм диагностики профессиональной компетентности педагогов .
Главный принцип всех заданий – направленность на прямое практическое использование в процессе обучения. Их характеризует также разнообразие типов задач, воспроизводящих различные виды практической деятельности педагога, значимые для получения высоких результатов обучения. Выполнение педагогом предложенных заданий позволит ему подняться на новый уровень понимания своей деятельности и совершенствовать ее, повысить свою квалификацию, так как диагностическая и самодиагностическая функция заданий оказывается важным элементом осознания педагогом уровня своей профессиональной компетентности.

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов, литературы по теме. Это – самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Тематика реферата определяется самим педагогом. Прежде чем выбрать тему реферата автору необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел поработать, более глубоко ее изучить.Изучение и обобщение передового опыта рассматривается в психолого-педагогической литературе как неотъемлемая составная часть любого педагогического исследования, как метод и как особый вид исследования, направленного на выявление и пропаганду достижений педагогов.

Изучение передового педагогического опыта носит аналитический характер и представляет собой процесс сбора информации, расчленения ее на составляющие элементы, их оценку с точки зрения педагогической эффективности, выяснения функции каждого выделенного элемента в целостном педагогическом опыте.

Обобщение передового опыта предполагает выводы как итог проведенного анализа отдельных факторов, явлений, раскрывающие связи между явлениями, противоречие, на разрешение которого направлены поиски педагога. Объектом исследования может быть какая-либо актуальная проблема.

Работа в жанре «Групповая презентация» может быть представлена на защиту. Группа, выбравшая жанр «Групповая презентация», формируется на основании выбранной единой темы.

Практико-ориентированный проект представляет собой специальным образом оформленную детальную разработку определенной проблемы (или технологии ее решения), нацеленную на достижение позитивного практически значимого результата.

Реализуя практико-ориентированный проект, педагог может осуществлять следующие виды профессиональной деятельности (все или некоторые):

– преподавательская;


– производственно-технологическая;
– методическая;
– научно-исследовательская;
– социально-педагогическая и (или) воспитательная;
– организационно-управленческая;
– культурно-просветительская;
– коррекционно-развивающая.

Замысел (отраженный в целях и задачах) практико-ориентированного проекта предусматривал возможность реализации проекта к моменту защиты (хотя бы на уровне предварительных результатов). Возможен также вариант представления предполагаемых результатов в виде четкой формулировки диагностично поставленных целей.

Авторские программы, создаваемые с сохранением основных целей существующих программ, могут быть направлены на творческую переработку и адаптацию их содержания к таким особенностям детских коллективов, как:

– определенный уровень психофизиологического развития детей (специальные коррекционные классы, классы для одаренных детей и т.д.);

– ориентация на получение профильного образования (профильные классы, школа народных ремесел и др.);

– социально-бытовые условия проживания (детский дом-школа, интернат, медицинское учреждение, воспитательная колония и т.д.);

– этнокультурная принадлежность (национальная школа, конфессиональные предпочтения родителей и т.д.);

– дифференциация по половому принципу (женская гимназия, профессиональные лицеи и т.д.) и др.

Авторская программа должна соответствовать требованиям, излагаемым в Законе РК «Об образовании», Санитарно-гигиенических нормах для детей соответствующих возрастных групп (СанПиН).

Педагогическая технология. Описание технологии является формой фиксации всех основных ее характеристик, делающей возможным ее воспроизведение. Концептуальная часть рассматривается с позиций новизны (инновационности), альтернативности, гуманизма и демократизма, современности. Содержание образования в рамках технологии рассматривается с позиций современных теорий общего среднего образования, принципов системности, идей развивающего обучения и социального заказа.

В процессуальной характеристике прежде всего определяются целесообразность и оптимальность отдельных элементов, комплексность всех методических средств, управляемость, адекватность содержанию образования и контингенту обучаемых.

Программно-методическое обеспечение должно удовлетворять требованиям научности, технологичности, достаточной полноты и реальности осуществления.


Главными критериями оценки педагогической технологии является ее эффективность и результативность. Выполнение этих требований рассматривается в приложении к педагогу, учащемуся и общественно-родительскому контингенту.

Программы элективных курсов (в рамках профильного обучения) или курсов по выбору (в рамках предпрофильной подготовки). В рамках введения профильного обучения предполагается формирование нового содержания образования, обеспечение его вариативности. Данные изменения достигаются за счет разработки элективных курсов. В 10-11 классах элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Число элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно превышать количество таких курсов, которые обязан выбрать учащийся.

На этапе предпрофильной подготовки элективные курсы (курсы по выбору) призваны поддерживать зарождающийся интерес у девятиклассников к той или иной дисциплине, помочь им сделать правильный выбор профиля обучения в старшей школе.

Эти обязательные курсы по выбору, предлагаемые школьникам, должны не столько удовлетворять запросы и развивать способности в определенной области познавательной деятельности, сколько выявлять интересы, проверять возможности каждого ученика. Поэтому многие курсы по выбору в период предпрофильной подготовки должны иметь развивающую, деятельностно-практическую направленность.


Педагогическое исследование.

Исследование преследует две цели:

1.    Определение, выявление новых соотношений, взаимосвязей, данных, которые хотя и не могут рассматриваться как окончательные результаты, но позволяют ответить на ряд нерешенных вопросов. Нельзя полагать, что выводы, сделанные на основе теоретических исследований, будут окончательными.

2.    Проверка и подтверждение определенных фактов или теоретических положений. Проверка данных – это непременное условие достоверности и научной обоснованности результатов.

Внедрение портфолио как формы оценивания учебной деятельности педагога в практику повышения квалификации позволит:

- запустить механизмы адекватного и гибкого реагирования на быстрые изменения в образовании, устранить отставание от актуальных запросов школ, школьных команд и отдельных педагогов;

- устранить закрытость системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников системы общего образования и выработать эффективные механизмы влияния потребителей на качество предоставляемых образовательных услуг;

- устранить преобладание типовых программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, ориентированных на ЗУНовский подход к содержанию образования, а также традиционных форм и методов их освоения, не позволяющих овладевать эффективными способами решения задач развивающейся профессиональной деятельности;

- разработать механизмы для обеспечения индивидуализации дополнительного профессионального педагогического образования;

- внедрить в системе механизмы эффективного использования инновационного потенциала педагогов и руководителей-практиков, являющихся лидерами образования, для повышения эффективности подготовки кадров;

- обеспечить адекватную связь профессиональной подготовки и повышения квалификации.

Литература1.    Голуб, Г. Портфолио в системе педагогической диагностики / Г. Голуб // Школьные технологии. – 2005. — № 2-4.
2.    Калмыкова, И. Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития личности / И. Калмыкова // Образование в современной школе. – 2002. — № 5. – С.23.
3.    Лизинский, М. Портфолио как учет и портфолио как средство воспитания / М. Лизинский // Зам. директора по воспитательной работе. – 2005. — № 3. — С.87.
4.    Лобода, Ю. Метод портфолио как метод оценивания результатов обу-чения / Ю. Лобода // Педдиагностика. – 2005. — № 4. — С.71.
5.    Новикова, Т. Анализ разработки портфолио на основе зарубежного опыта. / Т. Новикова — М. : АПК и ПРО, 2003.
6.    Прутченков, А. Ролевая игра «Портфолио», или папка личных достижений ученика / А. Прутченков // Методист. – 2005. — N2. — С.11
7.    Прутченков, А. Типичные ошибки и затруднения при формировании портфолио в практике российской школы / А. Прутченков // Методист. – 2005. — N6. — С.33.
8.    Сулейманова, З. Портфолио учителя / З. Сулейманова // Зам. Директора по воспитательной работе. – 2005. — N3. — С.8.
9.    Федотова, Е. Зарубежный опыт использования портфолио / Е. Федотова // Методист. – 2005. — N5. — С.27.
10.    Функциональные обязанности участников образовательного процесса при внедрении в практику портфолио как метода оценивания // Практика административной работы в школе. – 2005. — N5. — С.20.

Достарыңызбен бөлісу:

kniga-popitka-obobshit-stranica-5.html
kniga-posvyashaetsya-dzhejn-stranica-4.html
kniga-posvyashaetsya-dzhejn.html
kniga-posvyashaetsya-moemu-mnogostradalnomu-narodu-vozvrativshemusya-na-rodnuyu-zemlyu-posle-mnogo-vekovogo-izgnaniya-stranica-2.html
kniga-posvyashaetsya-svetloj-pamyati-moego-otca-i-materi-stranica-3.html
kniga-posvyashaetsya.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-predmetu-istoriya-dlya-11-a-klassa-na-2014-2015-uch-god.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/pravovoe-regulirovanie-dogovora-stroitelnogo-podryada.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/kratkoe-soderzhanie-gspsnusa2352-stranica-7.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/referat-gidrodinamicheskie-issledovaniya-gazovih-skvazhin-na-mestorozhdenii-uzlovoe.html
 • notebook.bystrickaya.ru/iv-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-obshestva-za-otchetnij-period-poyasnitelnaya-zapiska-k-godovoj-buhgalterskoj-otchetnosti.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pensionnaya-sistema-rossijskoj-federacii.html
 • student.bystrickaya.ru/1-ispolzovanie-testov-na-urokah-anglijskogo-yazika-stranica-2.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razrabotka-reklamnoj-programmi-dlya-strahovoj-kompanii-chast-10.html
 • tasks.bystrickaya.ru/3-konkretnaya-situaciya-kontrolnaya-rabota-nomer-varianta-konkretnaya-situaciya-vibiraetsya-v-sootvetstvii-s-tremya-poslednimi.html
 • nauka.bystrickaya.ru/voldemort-vozrodilsya-eto-prinosit-novie-problemi-garri-zhdet-massa-priklyuchenij-i-opasnostej-on-poluchit-novie-znaniya-i-novie-sili.html
 • holiday.bystrickaya.ru/oborudovanie-karaulnogo-pomesheniyas-izmeneniyami-ot-29-iyulya-2011-g-ukaz-prezidenta-rossijskoj-federacii-ot-14.html
 • assessments.bystrickaya.ru/belsend-pedagogikali-praktika-arili-studentterd-ksbi-bejmdlgn-arttiru-anitamasi.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prichini-i-usloviya-uma-khenchen-palden-sherab-rinpoche-khenpo-cevang-dongyal-rinpoche.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vpminin-zamestitel-direktora-po-vospitatelnoj-rabote-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-strategiya.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kurs-nlp-visshaya-shkola-gumanitarnoj-psihoterapii-199798-trening-trenerov-konsaltingovaya-kompaniya-ibs-kurs-eriksonovskij-gipnoz-2004.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/57-ventilyaciya-pravila-i-normi-tehnicheskoj-ekspluatacii-zhilishnogo-fonda-utv-postanovleniem.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razvitie-i-razmeshenie-hudozhestvennih-promislov-na-territorii-rf-chast-9.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vzrivnie-ustrojstva-i-ugrozi-vzriva-dannoe-prakticheskoe-posobie-predstavlyaet-soboj-vpervie-perevedennoe-na-russkij.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/amerika-protiv-rossii-kniga-chast-34.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-bratske-zafiksirovano-previshenie-koncentracii-vrednih-veshestv-informacionnoe-agentstvo-regnum-ekspert-sibirskij-okrug-02102011.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vvedenie-biografiya-karla-gustava-yunga.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-27-avgust-2011-g-stranica-17.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-4-vosem-podozrevaemih-prolog-centr-mira-ili-tajnaya-istoriya-poluostrova-kazantip.html
 • institute.bystrickaya.ru/generalnij-plan-zadonskogo-selskogo-poseleniya-azovskogo-rajona-rostovskoj-oblasti-stranica-24.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/yarmarka-evrejskih-obshin-gorskie-evrei-muzika-gorskih-evreev.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/postanovlenie-pravitelstva-yamalo-neneckogo-avtonomnogo-okruga.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchrezhdenie-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-kak-institut-socializacii-lichnosti-v-usloviyah-rinochnoj-ekonomiki-13-00-01-obshaya-pedagogika-istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya-stranica-3.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-5-aktivnij-replikator-zarodishevoj-linii-richard-dokinz.html
 • credit.bystrickaya.ru/otkritie-i-glasnie-vibori-otchet-ekspertnoj-gruppi-po-dolgosrochnomu-monitoringu-provedeniya-viborov-v-milli-medzhlis.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-monitoringa-vvedenie-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-na-territorii-artinskogo-gorodskogo-okruga.html
 • uchit.bystrickaya.ru/turistsko-rekreacionnie-kompleksi-promishlennih-predpriyatij-yuzhnogo-urala-kak-faktor-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/svyashennie-simvoli-kamni-i-zhivotnie-yung-k-g-chelovek-i-ego-simvoli.html
 • thescience.bystrickaya.ru/i-formalnie-administrativnie-proceduri-v-ssha-stranica-5.html
 • znanie.bystrickaya.ru/432-finansovie-vlozheniya-emitenta-119991-rossiya-moskva-bolshaya-polyanka-442-informaciya-soderzhashayasya-v-nastoyashem.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodika-organizacii-chitatelskoj-konferencii-metodicheskie-rekomendacii-organizatoru-nizhnevartovsk-stranica-3.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.